Standardbetingelser

STANDARDVILKÅR FOR SAMARBEJDE MED MARKETINGSELECTOR A/S

1. LEVERANCENS OMFANG

1.1 Samarbejdet ("Aftalen") angår de bestilte ydelser og relaterede produktbeskrivelser i MarketingSelectors online Marketingkatalog eller kundespecifikke projekter.
1.2 MarketingSelector A/S har pligt til at stille de kompetencer og ressourcer til rådighed, som er nødvendige og relevante for at levere et professionel produkt og en god service, hovedsagelig ved brug af freelancere/samarbejdspartnere.
1.3 MarketingSelector A/S stiller en erfaren projektleder og et online projektrum til rådighed for alle opgaver eller projekter. Kunden har adgang til projektrum via log-on.
1.4 Kunden og MarketingSelector A/S optræder loyalt over for hinanden og orienterer løbende hinanden om forhold af relevans for samarbejdet og ydelserne.
1.5 Ved større digitale udviklingsprojekter henvises til MarketingSelector´særaftale.

2. PRISER OG BETALING

2.1 Kunden betaler den faste pris, som fremgår af MarketingSelectors online Marketingkatalog - med tillæg af eventuelle ekstra ydelser. Hvis der er tale om et ikke på forhånd defineret produkt, betales den af kunden godkendte projektpris.
2.2 50% af prisen forfalder til betaling ved bestilling af opgaven og de resterende 50% forfalder til betaling ved opgavens færdiggørelse og levering – uanset om det er et produkt eller projekt.
2.3 Betalingsbetingelser for begge rater er 14 dage netto. Forsinket betaling forrentes efter renteloven.
2.4 Anerkender Kunden ikke en faktura, reklamerer han straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt/elektronisk over for MarketingSelector A/S. Kunden tilbageholder maksimalt betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.
2.5 Vi kreditvurderer hver bestilling og forbeholder os retten til at afvise en bestilling.

3. ANSVAR FOR LOVGIVNING MV:

3.1 MarketingSelector A/S sikrer, at leverede ydelser er i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§§ 1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer skriftligt/elektronisk MarketingSelector A/S i passende tid forud for ydelsens levering om særlige lov- og produktkrav mv., som MarketingSelector A/S skal tage højde for.

4. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

4.1 Ved køb af produkt/projekt får Kunden, betinget af betaling, uindskrænket brugsret til ydelserne i det aftalte eller af parterne forudsatte omfang. Dog får Kunden ejendomsret til varemærker og domæner ved levering, betinget af betaling.
4.2 Mod supplerende betaling til MarketingSelector A/S får Kunden en videregående ret til ydelserne, herunder ret til at bruge dem efter samarbejdets ophør, på udenlandske markeder eller via koncernforbundne enheder. Ved uenighed om betalingens størrelse kan en part lade Sø- og Handelsrettens præsident udpege en sagkyndig, der så vidt muligt inden for 1 uge fastsætter en foreløbig beta-ling for den videregående ret, svarende til en skønnet værdi for den videregående ret. Efter betaling heraf kan Kunden gøre fortsat/udvidet brug af ydelsen.
4.3 MarketingSelector A/S sørger for clearing af tredjemands-rettigheder til ydelserne i det omfang, der følger af punkt 4.1 Dette gælder dog ikke materiale, der kommer fra Kunden selv, eller fra Kundens tidligere samarbejdspartner. Er rettighedsclearing ikke muligt inden for rimelige grænser eller betinget, orienterer MarketingSelector A/S Kunden herom. Gør Kunden brug af sin ret til at erhverve videregående ret til ydelserne efter punkt 4.2, sørger MarketingSelector A/S for supplerende rettighedsclearing, hvis dette aftales skriftligt/elektronisk.
4.4 Under og efter samarbejdet kan MarketingSelector A/S som led i markedsføring af virksomheden oplyse om samarbejdet, herunder gøre brug af Kundens kendetegn og leverede ydelser, forudsat det sker loyalt og under iagttagelse af punkt 5.1. Konkrete kundeudsagn kræver altid skriftlig accept af Kunden.

5. FORTROLIGHED, SIKKERHED OG OPBEVARING/UDLEVERING AF MATERIALE

5.1 Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.
5.2 MarketingSelector A/S beskytter Kundens dokumenter og data efter danske og internationale standarder og de ligger fysisk placeret i Europa.
5.3 MarketingSelector A/S opbevarer kopi af ydelser og efter vores skøn anvendt materiale hertil i 1 år efter leveringen. I denne periode udleverer vi efter anmodning kopi af ydelser og opbevaret materiale til kunden, forudsat MarketingSelector A/S ikke har forfaldne krav mod Kunden, og Kunden betaler evt. omkostninger ved udleveringen.

6. MISLIGHOLDELSE OG AFBESTILLING

6.1 Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra kunden får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles MarketingSelector A/S skriftligt/elektronisk. Har Kunden fået en ydelse til korrektur/godkendelse, er MarketingSelector A/S uden ansvar. Vores erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. MarketingSelector A/S har ret til afhjælpning og omlevering.
6.2 Afbestilling af ydelser sker skriftligt/elektronisk og indebærer, at MarketingSelector A/S indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er af-holdt, eller er forårsaget af afbestillingen.

7. VARIGHED

7.1 Indeværende aftale er baseret på køb af konkrete produk-ter eller projekter og ophører, når den pågældende ydelse er leveret.

8. TVISTER

8.1 Tvister afgøres efter dansk ret. Er parterne enige om det, søges tvister løst via forhandling eller mediator udpeget af Mediatoradvokater. En part kan når som helst afbryde en forhandling/mediation og indbringe tvisten for voldgift. Hver part udpeger en voldgiftsdommer, der i fællesskab udpeger en formand eller beder Sø- og Handelsrettens præsident om at gøre det.